Kim jest notariusz?

Notariusz kojarzy się większości ludzi jako osoba, która sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne. Jak się jednak okazuje notariusz posiada wiele innych uprawnień, o których warto pamiętać. Notariusz jest to osoba zaufania publicznego. Oznacza to, że wykonując swoje czynności jest bezstronny i działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Jest to również osoba zobligowana do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszelkie czynności, które wykonujemy u notariusza muszą mieć charakter urzędowego dokumentu. Notariusze wykonują swoje obowiązki w kancelariach notarialnych. W szczególnych przypadkach czynności notarialne można wykonać poza kancelarią (np. w przypadku złego stanu zdrowia klienta, czy zebrania wspólnoty mieszkaniowej).

Jakie uprawnienia posiada notariusz?Notariusz wykonuje różnego rodzaju czynności. Jest to przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. Akt jest to dokument urzędowy. To poświadczenie złożenia oświadczenia woli. Jeśli przepis prawa wymaga stworzenia takiego dokumentu niezbędne jest udanie się do Koszalińskiej kancelarii notarialnej. Taka forma dokumentu jest wymagana przy pełnomocnictwach, umowy przeniesienia własności nieruchomości, umowy zakupu nieruchomości, gruntów, umowy założenia spółki, czy też do intercyzy. Wszelkie czynności, do których przewidziane jest wykonanie aktu notarialnego można sprawdzić w odpowiednich przepisach prawa.

Inne dokumenty, które możemy sporządzić u notariusza

Notariusz może również pomóc nam sporządzić testament. Spisanie testamentu u notariusza gwarantuje jego wykonanie po naszej śmierci. U notariusza możemy również sporządzić poświadczenie dziedziczenia. W kancelarii notarialnej sporządzimy również różnego rodzaju poświadczenia, w tym poświadczenie własnoręczności podpisu. Notariusz pomoże nam również sporządzić wszelkiego rodzaju protokoły. Jest to ważne w przypadku walnych zgromadzeń spółdzielni, stowarzyszeń, spółek lub innych osób prawnych.